Corporate Functions

หน่วยงานองค์กรของเราเป็นพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจทุกอย่างของเรา ตั้งแต่ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงินและกฎหมาย ไปจนถึงฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป และบริการสำนักงาน พวกเขาช่วยให้เราเติบโตขึ้น สนับสนุนผู้คนของเรา และกำหนดสารที่เราสื่อออกไป และพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวตามความต้องการของตลาดและธุรกิจของเรา

หน่วยงานองค์กรของเราเป็นพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจทุกอย่างของเรา ตั้งแต่ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงินและกฎหมาย ไปจนถึงฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป และบริการสำนักงาน พวกเขาช่วยให้เราเติบโตขึ้น สนับสนุนผู้คนของเรา และกำหนดสารที่เราสื่อออกไป และพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวตามความต้องการของตลาดและธุรกิจของเรา

หน่วยงานองค์กรของเราเป็นพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจทุกอย่างของเรา ตั้งแต่ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงินและกฎหมาย ไปจนถึงฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป และบริการสำนักงาน พวกเขาช่วยให้เราเติบโตขึ้น สนับสนุนผู้คนของเรา และกำหนดสารที่เราสื่อออกไป และพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวตามความต้องการของตลาดและธุรกิจของเรา

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้