SQRC_vn

Procurement

Đội ngũ An toàn, Chất lượng, Quy định & Tuân thủ của chúng tôi chăm sóc nhân viên, người tiêu dùng và doanh nghiệp của chúng tôi. Sự tuân thủ và chất lượng công việc của họ cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho sự tiến bộ liên tục của chúng tôi. Tư duy đổi mới của họ giúp chúng tôi đáp ứng mọi nghĩa vụ của chúng tôi. Và sự sáng tạo và tập trung của họ làm tăng giá trị cho chúng tôi và khách hàng của chúng tôi trong mọi hoạt động và mọi thị trường mà chúng tôi tham gia.

Đội ngũ An toàn, Chất lượng, Quy định & Tuân thủ của chúng tôi chăm sóc nhân viên, người tiêu dùng và doanh nghiệp của chúng tôi. Sự tuân thủ và chất lượng công việc của họ cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho sự tiến bộ liên tục của chúng tôi. Tư duy đổi mới của họ giúp chúng tôi đáp ứng mọi nghĩa vụ của chúng tôi. Và sự sáng tạo và tập trung của họ làm tăng giá trị cho chúng tôi và khách hàng của chúng tôi trong mọi hoạt động và mọi thị trường mà chúng tôi tham gia.

Theo dõi việc làm trong danh mục này