Việc làm

Tìm vị trí phù hợp với bạn

Tại Reckitt có rất nhiều lĩnh vực chuyên môn đa dạng để bạn phát triển sự nghiệp như mong đợi.

Hãy xem các phòng ban chức năng của chúng tôi để tìm một vị trí phù hợp với kỹ năng của bạn.

Tìm vị trí phù hợp với bạn

Tại Reckitt có rất nhiều lĩnh vực chuyên môn đa dạng để bạn phát triển sự nghiệp như mong đợi.

Hãy xem các phòng ban chức năng của chúng tôi để tìm một vị trí phù hợp với kỹ năng của bạn.